ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רלג

ב"ה, י"ט אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

מיכאל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מבדר"ח אלול ועש"ק תצא ות"ח ת"ח על הבשו"ט מהטבת מצב בריאות התלמידים שמזכירם במכתבו ובודאי יודיע ג"כ טובות אודות שאר התלמידים שיחיו.

ב) מ"ש אודות השתדלותו שישארו התלמידים המתאימים לזה לימי חדש תשרי בהישיבה, הנה מובן בפשיטות שכוונתי היתה רק באופן שיהי' זה ברצונם הטוב, וטוב עשה שהסביר להם את הענין ג"כ באופן כזה אלא שאמרתי ג"כ שבודאי שבטוחים בהתועלת בזה אם יהי' על אתר וועט ער אויסניצען עמהם הזמן באופן המתאים לרוח חב"ד, כי כיון שאצלם זהו ענין של מס"נ צריכים להראות להם אז עס לייענט זיך דאס זיי, אבל כפי הנראה במכתבו קשור הדבר בכמה קישויים בביתו אזוי לכה"פ באווארענען במה שאפשר בהוראות מפורטות, ואולי כדאי שעכ"פ יבלה עמהם איזה ימים דעשי"ת אף שכמובן אינו דומה כו'.

ד) אתענין לדעת התלמידים שנסעו אם נתנו להם צידה רוחנית.

ה) כבקשתו נשלחו 20 קונטרסים ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא וכשיודיע איזה קונטרסים או שיחות נצרכים לו יושלחו באופן ישר אם רק ישנם אצלינו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל טובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ב'רלג

מוה"ר מיכאל: ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תקמז, ובהנסמן בהערות שם.

שישארו..בהישיבה: ראה לעיל אגרות ב'רד-ה.