ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רלה

ב"ה, כ"ג אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתביו מיו"ד וט"ו אלול והקודמים אליהם.. ואף שנהניתי מהלימוד זכות שלו על כל הבא לידו וכידוע גודל ענין זה בדרז"ל ובפרט בתורת החסידות, הנה עדיין אין הפעולות החסרות מתמלאות עי"ז, ואם הלימוד זכות מונע לעורר ולזרז הרי אף שהמלמד זכות שכרו גדול מן השמים בעד זה אבל יש להתחשב עם ההפסד שיגרום אי הזירוז כו' וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אז דאס איז עיקר ענין מלאך מיכאל ומלאך מט"ט שהם הכותבים זכויותיהם של ישראל, ואנן פעלא דיממא אנן כפתגם הצ"צ פועלים אויף צו מאכן ליכטיק וצריכים הפעולות בפ"מ, ובכדי ניט צו נארין זיך, זאל מען נעמען א שטיקל פאפיר און פארשרייבען וואס מען האט געטאן און וואס מען האט געקאנט אויפטאן...

בברכת כוח"ט לו ולכב"ב שיחיו.

ב'רלה

וידוע פתגם: ראה גם לעיל אגרת א'תתקי.

כפתגם: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תקסד, ובהנסמן בהערות שם.