ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רלו

ב"ה, כ"ג אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו פ"נ מעש"ק תבא, ובטח ידוע לו אשר התקשרות ישראל עם הקב"ה הוא ע"י אורייתא, גליא דאורייתא וסתים דאורייתא וכמובא בזהר ח"ג (ע"ג, א) וכן קישורו של איש הישראלי מאחד לחבירו הוא ג"כ בעיקרו ע"י התורה כי ס"ר אותיות לתורה כנגד ס"ר נשמות שהם כללות ישראל אשר בצירוף כל תיבות אלו הס"ת כשרה, ובמילא כל אות מעלית בקדש את חברתה, וכיון ששולח אלי פ"נ הרי בודאי אשר כבר לומד או עכ"פ יתחיל תיכף ללמוד תורת חסידות חב"ד סתים דאורייתא אשר זכינו להתגלותה דוקא בדורותינו אלה, והוא ענין של כל אחד ואחד מישראל ואינו שייך לכתה אחת, והשי"ת יצליחו, וכדי לעורר ג"כ סייעתא דשמיא בעסקו בתורת חסידות חב"ד הרי מוכרח שישפיע גם על סביבתו לקרבם ולהמשיכם בלימוד זה ובאתעדל"ת אתעדל"ע.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע לו ברכתי, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות ות"ת ביר"ש.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר