ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רלז

ב"ה, כ"ג אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומ"ש שמציעים לו מרשת רבנות... הנה בטח בהתאם להאחריות המוטלת על רבנים בכל עת וזמן ובפרט בזמננו זה ובפרטי פרטית בשכונה של צעירים, הרי יזדיין ביותר בענינים של יראת שמים הן מבפנים והן מבחוץ וכפסק רז"ל אשר ת"ח צ"ל תוכו כברו וכידוע דבר משנה אשר לא המדרש עיקר אלא המעשה הרי ביותר נוגעת ההנהגה וכן הדרכת עדה להדגיש בימינו אלה עניני צד המעשי בשמירת שבת טהרת המשפחה חינוך הכשר כו' וכו' והאריכות בזה אך למותר.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.