ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רמג

ב"ה, כ"ז אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מכ"א אלול עם שני הפ"נ אשר בו, ובטח לעת כזאת כבר נתקבל מכתבי מענה להנהלת הכפר שבהם ג"כ מענה על מכתבו. ומוכרחני לכפול בזה עוה"פ אשר לו יהא שצדקו וצדקו בכל התירוצים והנימוקים שכותב להעדר הפעולה אבל הרי התירוצים והנימוקים אינם ממלאים מקום מעשה בפועל. ולא עוד אלא אפילו בענינים שהם ג"כ צנורות של פרנסה ניכרת חלישות גדולה ביותר ואולי גם העדר עשי' לגמרי ומה יהי' התכלית מזה איני מבין, ותקותי אשר ימים אלו שהם ימי התעוררות קירוב המאור אל הניצוץ ובמילא גם קירוב הניצוץ אל המאור יתתקנו הענינים הנ"ל עכ"פ בחלק חשוב מהם ובטח למותר להעירו אשר אויב מען וועט דורכלאזען דעם זמן פון חדש תשרי בענינים של תעמולה הרי צריך יהי' לחכות כו"כ זמן עד שתהי' שעת הכושר כזו, והאריכות בזה אך למותר.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות...

בברכה.