ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רמד

ב"ה, כ"ז אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת הישיבה ותלמוד תורה בכפר חב"ד

באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו!

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ג אלול, ונהניתי לקרות בו אשר למרות הקישויים שעמדו בדרכם לא נפל רוחם וממשיכים בעבודתם בקדש, ונעלה מכל ספק אשר אם רק יעשו יצליחו בהצלחה מופלגה, אבל לאידך גיסא נבהלתי לקרות במכתבם אשר שנים מהמורים שלהם הוסרו בקשר לחינוך הממלכתי ותמיהני ג"כ כי הרי היתה הצהרה מפורשת שאין הפיטורים אלא ענין פורמלי וטכני שכפי הידוע מהיחס מהקיבוצים דפאג"י וכיו"ב הנה לא יתערבו מבחוץ בשכירות המורים וכו' ובלבד שבאופן רשמי יקבלו עליהם את הענינים שהם דורשים ובמילא מובן אשר גם מצדם דארפן זיי ניט צולאזן התערבות שיורו מבחוץ לפטור המורים שיש בהם אמון וכו' אף שמובן ג"כ אז עס איז געזינטער שיסודר כל הענין מבלי רעש ובדרך פשיטות שמוכרח הדבר שהחינוך בכפר של אופי מסויים יהי' ע"י מורים מתאימים לאופי זה, ובטוחני חזק שכשיעשו בזה באופן דיפלומטי ובלחש יצא לפועל בדרכי נועם ובדרך פשיטות וביחוד שיש להם כבר חזקה מכמה שנים שיש מקום להנחות מיוחדות בשבילם מכמה טעמים וד"ל.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע להם ולב"ב שיחיו את ברכתי: ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.