ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רמה

[תשי"ג]

...א) מה שנסתפק בדעת הרמב"ם בדין שלא כסדרן בתפלין ומזוזות - הנה ברור שפוסל, וכמש"כ בהל' תפלין פ"א הט"ז. עיי"ש בנ"כ הרמב"ם. צפנת פענח שם. באר הגולה לשו"ע סל"ב סכ"ג. ועוד. ולחנם נדחק במכתבו בטעם הרמב"ם שם, כי

ב) פשיטא שהרמב"ם מביא ביד"ו דינים מהירושלמי, מכילתא וכו' אף שלא הובאו בבבלי, אם אין הבבלי חולק ע"ז.

ג) מקור פסול דלא כסדרן בתו"מ - עייג"כ בשו"ת הצ"צ שער המילואים ס"ג.

ד) אם פסול מה"ת או מדרבנן - ראה שו"ת הרדב"ז ח"א סי' ש"י. משבצות זהב ר"ס לב ור"ס לד. צ"צ וצפ"ע שם. קסת הסופר ס"ט. אות חיים (לבעהמ"ס מנח"א) ר"ס לב.

ובספרים שהובאו בס' מאסף לכל המחנות שם.

ה) השם "שבת ברכות" - לאחר שהו"ל קונטרס העבודה נודעתי שכך נקרא בכ"מ בפולין וכו'.

ואחרון חביב ברכה בכל עת זמנה היא - ויהי רצון שהוא וזוגתו שיחיו יגדלו את בנם מרדכי שיחי' עם שאר ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך בריאות הנכונה והרחבה אמתית.

ב'רמה

השם "שבת ברכות": ראה גם לעיל ח"ג אגרת תשלא ס"ז.

קונטרס העבודה: ע' 6 בהערת כ"ק אדמו"ר שליט"א שם "צ"ע פי' תיבה זו". וראה מ"ש בזה י. מונדשיין בקובץ הערות ובאורים גליון תלט ע' ז.