ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רנב

ב"ה, ב' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו בו מודיע אודות הספיקות והקישויים שישנם בנוגע למשרת הרבנות, ולאחכ"ז נראה בעיני הצעת המשרה נכונה אלא שכיון שחושש להשפעה עליו מצד הסביבה, צריך להוסיף בשיעוריו בתורת הנגלה ובתורת החסידות המביאה לאהבת ה' וליראתו ולימוד העבודה בלב מתוך קבלת עול כדי שיוכל לעמוד בנסיון ובעיקר בנסיונות המדומות שהם רבים יותר מאשר אלו הנסיונות האמיתיים. והשי"ת יצליחו להפיץ בסביבתו אור התורה ויראת שמים שבד"מ ישפיע זה גם עליו.

לפלא שבמכתבו אינו מזכיר דבר ע"ד שיעוריו הקבועים בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ובודאי ימלא זה בהזדמנות הבאה.

בברכה.