ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רנג

ב"ה, ב' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

נבהלתי לקבלת מכתבו מאחרי חג הסוכות אשר עזב את משמרתו משמרת הקדש בישיבת... מיסודם של כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ואף שכותב הטעמים שחילוק הוא בפרנסה בגשמיות, ומכנה את המצב בתור הכרח, הנה אחכ"ז לפלא עליו, כי האוחז באילנא דחיי שנטעו כ"ק נשיאנו הק' ובפרט באה"ק, ובעיה"ק ת"ו הנה גם אם שכירות בגשמיות מפסידים איזה לירות, במה נחשב הוא.

ומ"ש במכתבו אשר אחד מאנ"ש שאני נותן בו הרבה אמון, אמר לו, איר טוט זייער גלייך, הנה כיון שאינו כותב הטעם וגם לא מי הוא זה האומר, איני יודע מה לענות בזה.

והשי"ת ינחנו בדרך האמת וטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מה שהביא מירושלמי ברכות פ"ב ה"ח, הנה השאלה שם באשת האב, אשר אמכם קרי' לה (כתובות קג, א). ומש"כ לעם אחר (ברכות נו, א) - י"ל.

בברכת הצלחה להפיץ תורת החסידות מעיינות הבעש"ט בכל מקום שידו מגעת.

ב'רנג

מירושלמי ברכות פ"ב ה"ח: בר נש דאימיה מבסריה ליה ואיתתיה דאבוהי מוקרא ליה להן ייזול ליה.