ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רנו

ב"ה, ז' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר חתנו הרב ובתו שי' קנו בשעה טובה ומוצלחת בית וכלשונו בית של אבנים.

הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ויהי' ביתם בית ועד לחכמים וע"פ המבואר בתורת החסידות בדיוק לשון חכמה ובפרט בהגהת רבינו הזקן בתניא פל"ה בשם מורו הרב המגיד בבאור מדריגת החכמה...

- (להביא סמוכות לזה גם מתורת הנגלה כיהודא ועוד לקרא הוא ע"פ מ"ש בהקדמת החוו"ד ביו"ד במה שמרגלא בפומייהו דרבנן לקרות את החכם בשם תלמיד חכם).

והשי"ת יזכה את כת"ר שי' להוסיף אומץ בהשתדלות הנ"ל ולקבל נחת חסידותי ביחד עם זוגתו תחי' מכל יו"ח שיחיו.

בטח יעשו המארגעדש - אם המוכר יהודי - בהיתר עסקא.

בברכה.