ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רנז

ב"ה, ז' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו אודות קבלת היתר יציאה ואשר מתכונן לנסוע לכאן, ובודאי לא יהיו לו קישויים מבחוץ בזה.

ובטח ידוע לו תוכן שיחתי מכבר להתלמידים שבאו מאה"ק ת"ו, ע"פ פסק רז"ל שהיציאה מהארץ מותרת לתלמוד תורה, שא"כ צ"ל התלמוד תורה באופן שע"פ תורה נקרא זה בשם תלמוד תורה, וכל אלו השייכים למחנה החסידים ועאכו"כ גם מגזע חסידים חל עליהם הפסק מהו ענין ת"ת ע"פ המבואר בתורת החסידות, והנקודה בזה הוא פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשם נשיאנו רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהוא ילמוד תורה באופן כזה שהתורה תלמוד אותו, ובודאי מקבל עליו בהחלט גמור להתנהג מתאים להנ"ל.

והשי"ת יצליחו שתהי' הנסיעה וביאתו בשעה טובה ומוצלחת ובתלמוד תורה ביראת שמים.

בברכה.

ב'רנז

שהתורה תלמד אותו: ראה גם לקמן אגרת ב'תריב.