ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רסא

ב"ה, יו"ד מ"ח תשי"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירו להצלחה בלימוד עם תלמידיו שי', ואין להתפעל ממה שהולך בקושי כי כל התחלות קשות, ובשימת לב המתאימה לתכונת נפש תלמידיו ובהנהגה עמהם מיט א שטריינגקייט ובנעימות גם יחד הרי בודאי יתרגל למלאות מלאכתו מלאכת שמים ויצליח בה. והשי"ת יצליחו בהסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בטח יש לו קביעות עתים בנגלה ובחסידות ושומר שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

המזכיר: