ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רסד

ב"ה, י"ג מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי שורותיו מי"ב מ"ח עם המצורף להם מאמר ניצוצות חב"דיים. ות"ח ת"ח על שימת לבו בזה, ובודאי קודם ששלח המאמר אלי עבר עליו בהתענינות הדרושה, ותקותי אשר ניצוצות הנ"ל נצטרפו להנר אשר בפנימיות נפשו להוסיף פעולה בכיוון הנדרש ע"פ תורת חב"ד בחיי היום יומיים, כי ה"ז כל האדם הישראלי אשר קדוש יהי' לאלקיו וממלכת כהנים לא רק בעת התפלה ולימוד התורה אלא גם בהלכו בשוק, באכילתו ושתייתו וע"ד מה שכותב הרמב"ם בהלכות דיעות פרק ה'...

בכבוד ובברכה.