ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רסו

ב"ה, י"ז מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

דאס וואס איר שרייבט וועגען אייער עלטערער טאכטער מרת.. אז עס איז שוין אכט יאר נאך איר חתונה און האט נאך דערוויילע ניט קיין קינדער. האט איר באדארפט גלייך אויסגעפינען צי היט זי אפ טהרת המשפחה ווי אידישע טעכטער דארפען אפהיטען, וואס דאס איז דער ערשטער באדינג בא אידן צו האבען קינדער און געזונטע קינדער, און זעלבסט פארשטענדליך אז בא אזא זאך וואס עס רירט אן קינדער און אייניקלעך אויף דורות לאנג, דארפמען זיך ניט שעמען צו ריידן איין מאל צוויי מאל און מערערע מאל ביז די זאך פון טהרת המשפחה, וועט געטאן ווערען, און האפענטליך אז איר וועט דאס טאן אין דעם...

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

המזכיר