ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רסז

ב"ה, י"ז מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים מוה"ר אהרן שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"א חשון, בו כותב אשר מבקר הוא בכפרים בשליחותו של הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה כו' וכו' מוה"ר שלמה שי מתוסאף. וגודל הזכות אשר בזה - אין די באר, וידוע פתגם הבעש"ט (אשר שמענוהו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע) שכל אחד ואחת מישראל חביב אצל הקב"ה באין ערוך יותר מחביבות של בן יחיד אצל הורים שנולד להם לעת זקנתם, ומעתה יש לשער מה גדול הזכות כשמקרב את לבו של בן יחיד זה לאביו שבשמים, וביחוד שהוא כותב שקשור זה ג"כ עם טרחה גופנית כי צריך לרכוב על הבהמה וכו' הנה לפום צערא אגרא.

ויהי רצון מהשי"ת שיראה גם בעיני בשר הצלחה בעבודתו בקדש זו, אשר זהו השכר היותר גדול, וכפסק המשנה שכר מצוה - מצוה, ויומשך זה ג"כ בהצלחה בעניניו הפרטיים, ובודאי כפסק רז"ל מעלין בקדש - יוסיף אומץ בכל הנ"ל וכל המוסיף מוסיפין לו מן השמים בהמצטרך לו בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ב'רסז

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 524, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר אהרן: בן-חמו.

פתגם: ראה לעיל ח"ז אגרת א'תתקסד, ובהנסמן בהערות שם.