ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רסח

ב"ה, י"ח מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מיום זה, וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכיר את ילידיו שי' צו א לייכטע האדעוואניע, ושהוא וזוגתו שיחיו יקבלו מכולם רוב נחת חסידותי.

ומהנכון הי' שימעטו עכ"פ ולא ילעיטום בלימודי חול עד גיל ידוע, וואס דאס וועט שוין די גאס פארזארגען, ולהוסיף בלימודי קדש, וידוע מרז"ל עה"פ אמלאה החרבה לא נתמלאה צור כו' שבד"מ יתוסף ג"כ בבריאותם בגשמיות כי ישראל גוי אחד בארץ ולכן צריכה להיות ג"כ אחדות שלימה בין הגוף והנשמה, וכשנתוסף בנשמה בד"מ מתוסף בגוף.

בברכת הצלחה בהשפעתו על הצבור לקרבם לרוח ישראל סבא שבד"מ ישפיע זה תוספת ברכה והצלחה גם בעניני' הפרטיים.

נ"ב.

מכתבו בנוגע לבריאות אביו הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ כו' שליט"א קבלתי מכבר. ובכלל הנה בגיל זה תועלת גדולה לבריאות הגוף שיהיו עסוקים ונשכרים כדי פרנסתם ע"י עצמם, ושינוי בזה עלול שיהי' הפסדו יותר משכרו, אלא שבהמשרה גופא יש להשתדל שתהי' קלה עד כמה שאפשר. ומובן שכדי שלא יבוא לידי התרגשות צריך להיות זה בהסכמה המלאה של אביו שליט"א, ואם באפשרי לסבב שתבוא ההצעה מצד אביו עצמו, ובכל אופן יברכם השי"ת את אביו ואמו גם יחד באריכות ימים ושנים טובות וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, טובות עם כל הפירושים.

ב'רסח

טובות עם כל הפירושים: ראה לעיל ח"ז אגרת ב'טז, ובהנסמן בהערות שם. לעיל שם א'תתקס. לקמן ב'שנד. ב'תריט.