ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רסט

ב"ה, י"ח מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו שמים

הרב מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו בו כותב אדות הסתדרותו בבאסטאן בנוגע ללימודיו בהישיבה וגם מחוצה לה, ונהניתי מזה שאינו מסתפק בהתחייבותו מצד המשרה אלא שמוסיף אומץ ומחפש ענינים בהם יוכל לנצל כחותיו ולהשפיע, וידוע הדיוק לשון רז"ל שבכ"מ הביטוי הוא "עוסק בתורה" ופי' כ"ק מו"ח אדמו"ר, שכמו שבעסק דפרנסה גשמית אין הנזקק לזה מחכה שיבוא אחד לד' אמות שלו ויעורר אותו עד"ז אלא מתעסק יום ולילה באיזה אופן למצוא פרנסתו ובהרחבה, הנה עד"ז צ"ל העסק בתורה וביהדות בכלל שצריך לחפש וביגיעה המתאמת אחר ענינים בהם ימצא פרנסתו ברוחניות, ומרובה מדה טובה אשר עי"ז נתוסף לו ג"כ ברכה והצלחה בפרנסה גשמית בפרט וביתר עניניו הפרטים בכלל.

לפלא שאינו מזכיר דבר אודות מסיבות שבת, אשר בודאי גם ענין כזה ישנו במקומו, ובאם לאו כדאי לייסדם בצורה המתאימה ובהתפשטות.

מזכיר במכתבו שלומד שיעור עין יעקב בביהכ"נ, וכדאי הי' להנהיג שם לימוד דינים עכ"פ קיצור שו"ע או לכה"פ הדינים המלוקטים בדרך החיים להגאון מליסא ונדפסו ג"כ בכמה סידורים, ומהם בסידור עם שער הכולל סידור של"ה ועוד...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולהסתדרות טובה בקרוב...

נ"ב.

מטובו לפרוש בשלום חבירו האברך הוו"ח אי"א נו"נ כו' מרדכי שי' ולפלא שמאז נסעו לא נתקבלה ממנו כל ידיעה.

ב'רסט

מו"ה חיים שי': צימנט. אגרות נוספות אליו - לקמן ב'תצג. ב'תרכ.

מסיבות שבת: ראה לקמן אגרת ב'תצג.

לימוד דינים: ראה גם לקמן ב'תנו, ובהנסמן בהערות שם.

מרדכי שי': שרפשטיין.