ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רע

ב"ה, י"ח מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

אחרי הדומי' הארוכה נתקבל סו"ס מכתבם מט' מ"ח עם המצורפים אליו, ות"ח עכ"פ על כתיבתם עתה, ותקותי אשר להבא יסדרו שלא יהי' הפסקים ארוכים כ"כ, אשר זה גופא שידעו שצריכים לכתוב עד"ז יוסיף בהעבודה.

ב) אף שבכלל נהניתי מהפעולות דחדש תשרי, אבל ענין חשוב חסר בהם והוא התנועה של התפשטות והתרחבות שהרי צ"ל מעלין בקדש ולגבי פעולותיהם מאז הנה לא לבד שלא נתגדלו אלא אדרבה. מבין הנני את הטעמים בהם הנזכרים הנרמזים במכתבם ג"כ אבל הרי ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שזהו נוגע למלאך מיכאל הרושם זכיותיהם שלישראל ומלמד זכות עליהם, וכשיש טעם חשוב הרי אין מקום לקובלנא, אבל בהנוגע לעצמנו ידוע פתגם הצמח צדק אנן פעלי דיממא אנן אויף צו מאכען ליכטיק, וכשחסרה הפעולה חסרה ג"כ ההארה מהמאור ולפעמים גם המאור במקום פלוני ופלוני והאריכות לדכוותייהו בודאי אך למותר.

ג) לפלא שאין מזכירים במכ' אודות הופעת חוברת הבטאון הבאה שכיון שהקודמים עשו רושם טוב בטח ימשיכו בזה בקשר ליומא דפגרא ומועדי חב"ד ובפרט דחדש כסלו, והשי"ת יצליחם.

ד) כמדומה שכבר עוררתים ע"ד הנחיצות בהתענינות מיוחדת לחדור לחוגי הנוער החרדי (ומובן שחוגי הישיבות עיקר בזה) ואפילו לחוגי הנוער שלע"ע אינם חרדים ובזה הנה אנשי הצבא ג"כ חלק עיקרי ובהתענינות המתאימה ימצאו הדרכים גם לזה.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכת הצלחה בעבודתם בקדש והצלחה מופלגה בדוקא.

ב'ער

פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר: ראה גם לעיל ח"ז אגרות א'תתקי. ב'רלה.

פתגם הצמח צדק: ראה גם לעיל ח"ז אגרת ב'רלה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'תא.

ב'תמג.