ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רעא

ב"ה, כ' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת ישיבה ותלמוד תורה בכפר חב"ד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על שאלתם שעד עתה היו אצלם כתות ששפת הלימוד עמהם הי' באידיש ומסתפקים בזה בנוגע לזמן הבע"ל מפני כמה טעמים שמזכירים במכתבם ושואלים חוו"ד בזה.

הנה למרות הטעמים שמזכירים מוכרח הדבר שימשיכו בכתות הנ"ל דוקא בשפת אידיש וכמו שהי' עד עתה... ובה בשעה שרואים אשר הלעו"ז לוחם בעד כל קוץ ותג ואין דבר נחשב למאומה ובלבד לנצח, הרי לא תהי' תורה שלימה שלנו כענינים שלהם שצריכים לשמור אפילו על ערקתא דמסאנא ועאכו"כ בענין הנוגע בחינוך שקשה במאד לשער מראש את התוצאות משינוי קל במשך שנות הילדות על משך חיי האדם בימי חלדו, והאריכות לדכוותייהו בטח אך למותר.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המחכה לבשו"ט