ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רעו

ב"ה, כ"ו מ"ח תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ו' חיי, ובמענה על שאלתו שאחותו נישאת לאחיו של המשודכת שלו ושואל חוות דעתי בענין זה כי המשודכת היא ממשפחת ת"ח צנועה וכו'.

הנה ענין זה מובא בצוואת רבינו יהודא החסיד ס"ק ל"ג והביאור בזה בפסקי דינים לאדמו"ר הצמח צדק חלק יו"ד דף רי"ג ע"א שכותב שהוא בעצמו עשה מעשה להשיא בן ובת בת ובן עיי"ש הטעם בארוכה, ומדובר בזה ג"כ בספר שבעים תמרים פירוש על צוואת רבינו יהודא החסיד ובאוצר הפוסקים (הנדפס בירושלים ת"ו) אה"ע סימן ב' סמוך לסופו.

ובהנוגע לפועל, נכונה ההצעה ויעלה זיווגם ליפה ומהנכון אם בקל הוא שלא ידורו בעיר אחת, היינו שני זוגים הנ"ל, ועכ"פ לא בשכונה אחת, אשר הוראה כזו ניתנה לנשואי אחים לשתי אחיות ועאכו"כ שמועיל בנשואי בן ובת ובת ובן דקיל יותר, ואפילו לכתחלה לא הקפידו עיי"ש בפוסקים ויתן השי"ת שיהי' בשעה טובה ומוצלחת לבנות בנין בית חסידותי.

בברכה - המחכה לבשו"ט.

ב'רעו

שלא ידורו בעיר אחת: ראה לעיל ח"ו אגרת א'תשז, ובהנסמן בהערות שם.