ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רעט

ב"ה, א' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע יום הולדת שלו ושואל אם להתחיל להניח תפילין דר"ת.

הנה אם נזהר בטבילת עזרא ולומד בכל יום דא"ח (מובן אשר הכוונה בזה הוא בלי נדר ובקביעות ובמילא אם מאיזה סיבה ואונס לא עשה פעם כנ"ל או שהי' אונס שכחה לא לזה כוונתי) אזי איזה ימים לפני יום הולדת יתחיל להתרגל בהנחת תפילין ר"ת ומיום ההולדת ואילך יתחיל להניחם בקביעות.

והשי"ת יזכהו להצליח בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות (וידוע אשר תפילין [ד]ר"ת הם מוחין דאבא השייכים יותר ללימוד פנימיות התורה) וישפיע ג"כ על זולתו לקרבו לנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה מתוך אהבת ישראל.

ב'רעט

תפילין דר"ת: ראה גם לעיל ח"ז אגרות א'תתצט. ב'פד. ב'קסו. ב'קסט. ב'רי.