ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רפא

ב"ה, ג' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

הגיעני מכתבם בו כותבים שבזמן האחרון אירע להם היזקות שלא כדרך הטבע בהבנין שלהם. וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירם להצלחה, ושיוסיף להם השי"ת ברכתו בגשמיות, והם יעשו מהגשמיות רוחניות, כפתגם רבינו הזקן ששמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אז השי"ת גיט אידען גשמיות און זיי מאכען פון גשמיות רוחניות.

ומהנכון הי' שירבו בנתינתם לצדקה מהקופה המשותפת שלהם, כיון שכפי שכותבים הבנין זהו בשותפות, ויתנו הצדקה בעין יפה ובמדה רחבה, שעל ידי זה יגדילו צנורות הברכה והצלחה מהשי"ת.

כן נכון הי', שבאם אוכלים ושותים באיזה מהחדרים בהבנין הנ"ל, שתהיינה שם מזוזות כשרות, וכן ימצאו שם איזה מספרי קדש, וכמו סידור חומש תהלים ותניא, ובכל יום שהבנין פתוח, הרי מהאנשים הנמצאים שם, היינו בעלי בתים או פקידים, יאמרו איזה דבר שבקדושה מאחד הספרים הנ"ל או שיתפללו שם.

והשי"ת יצליחם לבשר טוב בכל הנ"ל. און וואס ברייטער זיי וועלען זיך שטעלען אלץ בעסער לויענט דאס פאר זיי.

המחאתם נמסרה לקופת חשאין, שממנה נתמכים ענינים כללים ואנשים פרטים שאין לפרסם שהם המקבלים, שזהו אחת המעלות היותר נעלות במצות הצדקה, ומצילה ביחוד בהנוגע שלא תשלוט עין כו' וידגו לרוב בקרב הארץ.

המחכה לבשו"ט.

ב'רפא

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 435, והוגהה ע"פ העתק המזכירות.

כפתגם: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תרלז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'תסא.