ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רפד

ב"ה, ד' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים

מוה"ר מרדכי אהרן שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נתמנה למגיד שיעור בגמרא בישיבת תורת אמת.

הנה יה"ר מהשי"ת שיראה פרי טוב בעמלו ויחדיר בשומעי לקחו חביבות התורה ע"י יראת שמים טהורה לברך נותן התורה נותן לשון הווה ומה להלן באימה ביראה ברתת ובזיעה (עיין בלקוטי הש"ס להאריז"ל שזה נגד ד' אותיות דשם הוי') אף כאן (בכל אחד בכל מקום ובכל זמן - עולם שנה נפש) באימה ביראה ברתת ובזיעה.

המחכה לבשו"ט מהצלחתו בהנ"ל.

ב'רפד

מוה"ר מרדכי אהרן: שיינברגר.

באימה.. ד' אותיות: ראה לקו"ש חכ"ה ע' 71 בהערה.