ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רפו

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

נבהלתי לקבלת מכתבו מעש"ק תולדות, בו כותב אודות בריאותו, ובודאי ימלא כהוראת הרופאים ובמילא יוכל להודיע בקרוב ממש אשר הוטב מצב בריאותו ולאט לאט חוזר לעבודתו בקדש כמובן ברשיונם של הנ"ל.

וכיון שחדש זה הוא חדש הגאולה והנסים של כלל ישראל ונס גאולת רבינו הזקן שבאמת הוא ג"כ נסים של כלל ישראל וכידוע פתגם אדמוה"ז שתורת החסידות היא שייכה לכלל ישראל, הנה יקויים בנו איווי נשיאינו הק' שיהי' גילוי עצמותינו, כל המציאות העצם וההתפשטות - אשר בריאות כזו ברוחניות בדרך ממילא מביא בריאות בגשמיות עד"ז והשי"ת יזכהו לבשר טובות עד"ז בקרוב ממש.

בברכה.

ב'רפו

מוה"ר עזריאל זעליג: סלונים. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'עד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'תקיג.

פתגם אדמוה"ז: ראה גם לעיל אגרת ב'רעח, ובהנסמן בהערות שם.

איווי נשיאינו: ראה לקמן אגרת ב'רצד.