ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רפח

ב"ה, ט' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מה שכותב שאין אצלו סדרים קבועים, הנה ידוע לו דרישת תורת הדא"ח שצ"ל מוח שליט על הלב ובמילא במדה גדולה אפשר לפעול בעצמו שבשעה שעוסקים בענין אחד אין חושבים כלל וכלל ע"ד ענין השני ובמילא אינו מבלבל וע"ד סיפורו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ד הרשב"א שבטח ידוע לו.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכה להצלחה בעבודתם בקדש.

ב'רפח

סיפורו: בארוכה ראה שיחת כ' שבט תש"ל. ובכ"מ.