ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רפט

ב"ה, ט' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

שלמה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתביו מג' וי"א כסלו, ובענין אלמליח שי' והעתון, הנה קבלתי מכתב ממנו עם העתקה מקטע העתון, וכותב אלי שסומך שאכחיש הדברים וכו'.

וכנראה, שלא הי' עסק לו עם כותבים בעתונים, אשר הם שחבלו באחרים פטורים וכו'.

וטובה העדר ההתעסקות עמהם אם רק אפשרי הדבר. ובנדון דידן, כיון שכבר עבר זמן נכון מהופעת המאמר, וכנראה לא שמו לב עליו, הרי השתיקה יפה מכו"כ טעמים.

כמובן אענה להנ"ל על מכתבו ישר מכאן, וכותב הנני זה לכת"ר שי' - שבאם ידבר עמו עוה"פ עד"ז, אז ראוי שעל דעת עצמו יסביר לו את המבואר לעיל.

נהניתי ממ"ש אודות לימוד שחיטה, כי בכלל הצעה נכונה היא. ויש להתיישב בדבר, שאם באפשרי הוא - לדרוש מהם שילמדו משך זמן קודם בתו"ת בברונא בתור הכנה לזה, וע"פ המבואר בכ"מ, אשר שו"ב צ"ל ירא שמים ביותר, ולימוד פנימיות התורה - היא תורת החסידות (והדגשה בזה בתיבת לימוד ולא אמירה בעלמא), היא המביאה לירא[ה] את ה'.

ואדבר בזה עם הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרבא"ג שי' כיון שהי' על אתר, ובודאי יקבל ממנו הוראות פרטיות בהנ"ל.

מוסג"פ מכ' כללי לחג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל. ובודאי יפרסמו באופן המתאים, ומה טוב להדפיסו. ואז ישלח לכאן כמנהגו איזה טופסים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שיחיו,

מ. שניאורסאהן

ב'רפט

מוה"ר שלמה שי': מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'רעג, ובהנסמן בהערות שם.

וי"א: נתעכב השילוח ונוספה תיבה זו. ואז כנראה נוסף בסופו: מוסג"פ מכ' כללי - דלקמן ב'רצב.

ובענין אלמליח: ראה לקמן אגרת ב'שלג - אליו.

לימוד שחיטה: לתלמידי אהלי יוסף יצחק בקסבלנקה.