ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רצז

ב"ה, י"ג כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר אלעזר ארי'

שי'

שלום וברכה!

לרגלי המלוה מלכה אשר עורך כת"ר שי' הנני בזה להביע ברכתי שתהי' בהצלחה בגשמיות ובהצלחה ברוחניות, אשר אצל איש הישראלי יחדיו ילכו, כי עם אחד הם בארץ וכפירוש רבינו הזקן אשר ממשיכים הם אחדות הוי' ע"י תורה אחת גם בהיות הנשמה בגוף ובכל עניניהם הארציים היינו הגשמיים ואפי' החומריים.

ותהא סעודת דוד מלכא קדישא זו יסוד חזק והתחלה טובה לסידור כת"ר וכל ב"ב שיחיו באופן המתאים.

בברכה.

ב'רצז

מוה"ר אלעזר ארי': יונגרייז.