ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רצט

ב"ה, ט"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

יוחנן שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מי"א כסלו, עם הרשימה שמחלק לצדקה, שעשו כהוראתו, וכשהייתי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתיו, והנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו.

ומתחיל מחדש כסלו, הוא חדש הגאולה והנסים, הנה יחזקהו השי"ת ויחלימו, ומתוך בריאות הנכונה ינהג הגבאות בבית הכנסת ליובאוויטש [ש]בליובאוויטש, שבדרך ממילא יומשך ג"כ ברכה שיוכל לעבוד עבודתו הפרטית במשרתו כדבעי. והעיקר - שלא יעסיק כח המחשבה והתבוננות שלו כי אם בעניני תורה ומצות.

ואם לפעמים יש לו מחשבות של מרה שחורה, אף שבכלל חידוש הי' אצלי דבר זה, הרי ידוע מ"ש בתורה אור שמצד מרה שחורה באה ג"כ התמדה בלימוד החכמה ובפרט בלימוד תוה"ק, ובמילא גם הוא יעשה כן ויעבוד את ה' בשמחה בכל דרכיו.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות לו ולזוגתו - שיחיו,

מ. שניאורסאהן

ב'רצט

מוה"ר יוחנן: גורדון. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'תצ, ובהנסמן בהערות שם. ח"ז ב'כו. לקמן ב'תיז.

בתורה אור: תולדות ביאור לד"ה מים רבים (יט, ג).

מרה שחורה.. התמדה: ראה גם לעיל ח"ג אגרות תערב. תש. ח"ד תתיט. ח"ה א'רלה.