ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שד

ב"ה, י"ח כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

מלך שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מעש"ק תולדות וכן הקודמים בם כותב אודות המקוה שמסדרים בשכונתם, ונהניתי אשר ע"י העזר שמרכז טהרת המשפחה בירושת"ו קבלו בהשתדלותי ממגבית אנ"ש שי', הנה גם קיימו הבטחתם ועזרו להמקוה שמסדר בסכום של אלף ליטרה ואולי יש מקום לקבל מהם עוד עזר ובפרט שהסכום שהגיע להם מאנ"ש בהשתדלותי הוא גדול מהנ"ל. וכן הנני כוב לאגו"ח באה"ק ת"ו שיתנו להם הלואה בסך אלף לירה לשלם במשך שנה ותקותי שימלאו בקשתי זו.

והשי"ת יצליחו בעבודתו בקדש הנ"ל וכן בעבודתו בהישיבה שבד"מ ישפיע זה גם ברכה והצלחה בעניניו הפרטיים.

בברכת הצלחה לכל המשתתפים בעבודה קדושה זו.

ב'דש

מוה"ר מלך: קפלן. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ז ב'קכג.