ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שה

ב"ה, י"ח כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד אשר באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באתי בזה להמליץ לתת מקרן גמ"ח אשר ע"י הלוואה בסך אלף לא"י להרה"ח כו' מוה"ר מלך קאפלאן שי' מלוד בשביל גמר בנין המקוה בשכונתו, למשך תשלום שנה אחת, והתחלת התשלומין לאחר שנה מנתינת ההלוואה. ות"ח מראש.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.