ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שו

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אברהם

יעקב שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אודות הסדר שלו בלימודו עם כתות השונות והשי"ת יצליחו להחדיר בתלמידיו תורת אלקים חיים ורוח של יראת שמים טהורה.

ב) בשאלתו אם ילך להבר מצוה של אחד מתלמידיו, הנה אינו כותב איפוא תהי' הבר מצוה, כי אם תהי' בבית הכנסת שאסור להתפלל שם וכמנהג המדינה יערכו הבר מצוה בעת התפלה ביחד עם עליות כו' שיש בזה כו"כ שאלות, אין כדאי להשתתף בזה בכדי שלא יחשב זה כהכשר שכיון שבא הוא, הרי האחד עאכו"כ שיוכל לבוא לשם וגם להתפלל כו' וכו'. אבל אם הבר מצוה נערכת במקום אחר ולא בשעת התפלה, בטח יש למצוא ופן שיוכל להשתתף ושלא יהי' בזה ענין של הכשר לדברים אסורים.

בברכת הצלחה בענינים הכללים והפרטים המחכה לבשו"ט.

נ"ב.

מוסג"פ קבלות על המחאות ששלח. וכן העתק מכתבי כללי בקשר עם חג הגאולה י"ט כסלו שבאמת תוכנו כל השנה זמנו וא, ובטח יפרסם תוכנ ולאנשים המתאימים לזה.

ב'שו

מוה"ר אברהם יעקב שי': גלוחאווסקי.