ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שז

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבומט' כסלו מוצש"ק וישלח והקודם להם.

איר דארפט איבערגעבען אייער פרוי תחי' אז זי זאל גארניט איבערקלערען, און בפרט לויט ווי איך האב שוין געשריבען אז דאס באווייזט אויף חסרון אמונה אין השם יתברך וואס ער - ברוך הוא - איז דער עצם הטוב במילא וויל ער טאן גוטעס מיט אידען, און בפרט ווען עס רעט זיך וועגען א פארלאנג פון זרעא חייא וקיימא, וואס דאס איז א מצוה פון דער תורה ועלכע איז געגעבען געווארען צו יעדער איינעם פון אונז, איז דאך זיכער אז השם יתברך וועט געבען ברכה והצלחה צו ערפילען דעם פארלאנג, און דאס זיין ניערוועז פון דעם און ווער רעט נאך דאס וויינען, איז דאס שוואכט נאר אפ דעם קערפער און שוואכט אויך אפ די אמונה פון דער נשמה, און דעריבער דארפמען אזעלכע זאכען ניט צולאזען צו זיך, און השם יתברך זאל העלפען אייך ביידען צו אנזאגען גוטע בשורות אין דעם.

נהניתי לקרות במכתבו שכותב ע"ד האנשים השונים שהזדמן עמהם ושדרשו מאתו למסור פ"ש ותוכן שנדבר בהתועדות דחדש תשרי העבר, ותקותי שגם להבא יעמוד בקישור עמהם, שידוע שקישור של ישראל ביחד, מביא תועלת לכל המשתתפים בזה ן בגשמיות והן ברוחניות.

מצו"פ העתק מכתבי כללי בקשר עם חג הגאולה הוא י"ט כסלו, שבטח יועיל לו בקשר עם הנ"ל.

מה שבחור אחד... שאל מאתו אם יש מפרשים על תניא, יוכל להשיבו שלע"ע אין זה בדפוס, אבל כאשר נגשים ללמוד תניא הנה בידיעה שזה חלק מתורה, צריכים ללמוד זה כמו שאר חלקי תורה, וכמו כשלומד חומש או משניות בפעם הראשונה או גמרא או רמב"ם וכיו"ב, אין דורשים מעצמו בתחלה וגם לא בפעם שני ושלישי שיבינו עם כל הדיוקים והפירושים, ורק בתחלה מבין הענין בכללות ומפעם לפעם מתוסף מה בזה, ואם לומד תניא בכוונה טהורה, הנה אז זה כמו בכלל תורה שכל יהודי יכול להבין מה זה ולא אחד יכול לירד עד סופה, לפי שארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, ואם הבחור הנ"ל אין מבין פרט מה בתניא, הנני בטוח שכשיפרש שאלתו לאנ"ש שי' ילמדוהו, ויכול לאמר לו זה.

העתק אחד ממכתבי הכללי הנ"ל יכול למסור להבחור הנ"ל.

בברכה.