ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שח

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בכלל אין להתפעל מזה שנפגש עם קישויים בהבנין, ורק צריך הי' ליתן יותר מעט עכ"פ ממעשר מהוצאות הבנין לעניני הצדקות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכאשר עושה תשלום על הבנין ליתן מכל תשלום כנ"ל לקופה של צדקה זו, וכאשר לוקח את השי"ת לשותף יקבל ממנו ועוד יותר מענין השותפות לבד.

בברכת הצלחה המחכה לבשו"ט.