ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שט

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"נ נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מאיר

ליבער שי'

שלום וברכה!

...נהניתי ביותר מהבשורה טובה מהתרחבות חוג הלומדים בהשיעור תניא שלהם, וכבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שכשרואים הצלחה בענינים כמו אלה הרי צריך זה לעורר תוספת כח בההשתדלות להגדיל עוד יותר את הענינים, באמרו לנפשו, ומה בהשתדלות עד עתה שהיתה קטנה לפי ערך נתן הקב"ה הצלחה כזו הרי עאכו"כ אם היו משתדלים כראוי, והאריכות בזה אך למותר.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי בקשר עם חג הגאולה הוא י"ט כסלו, ומהנכון הי' שיתייעץ עם הרה"ח כו' מוה"ר אלי' משה שי' ליס, אם כדאי לפרסם תוכנו בין משתתפי השיעור, ובאיזה אופן.

בברכה - המחכה לבשו"ט.

ב'שט

מוה"ר מאיר ליבער שי': קעלער. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תקסב, ובהנסמן בהערות שם [גם האגרת ההיא היא משנת תשי"ד, ונכתבה בהמשך לאגרת שלפנינו].

ומה בהשתדלות: ראה גם לקמן אגרת ב'תקז.