ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שי

ב"ה, כ"ג כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי" נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

אשר שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקל ידיעות מאנ"ש שיחיו אשר במעלבורן אודות השתתפותו ועזרתו בענין התפתחות הישיבה אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר שם, ואף שבודאי גם להבא יעשה בזה במרץ המתאים, הנה ע"פ מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין באתי גם אני בשורותי אלה, אף שבטח אינו נצרך אלא להעדפה שכת"ר שי' ישתדל בזה ככל יכולתו וגם למעלה מיכולתו.

וע"פ המבואר בדא"ח חילוק עבודת בני אדם דקודם מתן תורה שריחות היו מלאחר מ"ת אשר שמן תורק שמך, אשר קודם מתן תורה קודם דביטול הגזירה דבני סוריא לא יעלו לרומי השיג האדם בעבודתו ופעל בזה רק כפי יכולתו ושרשו ושרש שרשו אבל לא יותר ממקום שרש הנבראים, משא"כ לא מ"ת אשר בטלה הגזירה הנ"ל וירד ה' על הר סיני ומשה עלה גו', הנה יכול האדם לפעול לא רק בהמשכה משרש הנבראים אלא גם למעלה מזה והאריכות לדכוותי' בודאי אך למותר.

ומה שכותב הנני עד"ז עתה הוא שכיון שצריך לחול סידור הישיבה שם שינויים עיקרים ותקותי אשר סו"ס יתייסדו ויתפשטו בעיר גופא ואח"כ בסביבותי', הנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס, ולכן צריך להצביא כל כחות ולהעמיד זה באופן שיהי' לשם ולתפארת ובפרט שזהו הישיבה היחידה בכל אוסטראליא וממ[נ]ה תוצאות חיים בכל עניני הדת במדינה זו.

המחכה לבשו"ט וחותם בכבוד וברכה.

ב'שי

מוה"ר אשר: אברמסון. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז א'תתצד, ובהנסמן בהערות שם.

המבואר בדא"ח: ראה לקו"ש ח"ח ע' 58. וש"נ.

שינויים עיקרים: ראה לקמן אגרת ב'שכח. ב'תקטו. בתקכד.