ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שיב

ב"ה, כ"ד כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

מחו' הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק מוה"ר שמואל

אבא שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הפ"ש ממנו ע"י הרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר פנחס שי' אלטהויז, כן מסר לי תשורתו היקרה מזוזה קופסא של בשמים וטס של כסף, והספר "תורת רבי פנחס מקוריץ", ות"ח ת"ח על התשורות הללו המעוררים זכרונות ימי קדם ורגשות הבאות מקרב הנפש פנימה, ויה"ר מהשי"ת אשר הרגישים האלו יהי' סיבה וגורם לענינים של פועל בחיים היום יומיים וכמרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר.

א"ת אהי' לכת"ר שי' אם יכתוב בפרטיות אודות המזוזה הקופסא והטס של כסף הנ"ל, אף שמסר לי הרה"ח כו' אלטהויז שי' ר"פ בזה. מכתבי הקודם בטח קיבל בזמנו.

בברכת חנוכה והצלחה בעניניו.

ב'שיב

מוה"ר שמואל אבא: שפירא. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'קעג. לקמן ב'תעח.

והספר: ראה גם לקמן אגרת ב'שטו.

א"ת: אסיר תודה.

אודות המזוזה: ראה לקמן שם.