ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שטו

ב"ה, כ"ד כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ בנשק

מוה"ר מתתי' יחזקאל שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי תשורתו הספר מתורת הבעש"ט וצאצאיו והספר מתורת רבי פנחס מקוריץ מהדורא חדשה, ות"ח ת"ח על תשורתו זו, והשי"ת יתן לו האפשריות לפרסם תורת נשיאי החסידות וגדולי' בחוגים הכי רחבים מתוך הרחבת הדעת ובריאות הנכונה.

כבקשתו יושלח לו בחבילה בפ"ע, התניא שהדפיסו כאן במהדו"ח עם מפתחות וכו' ובטח יאשר קבלתם. כן מוסג"פ אשר הו"ל בקשר עם חג הגאולה הוא י"ט כסלו, אשר בטח יעניין את כת"ר שי'.

במה ששואל להערותי, הנה אין הזמ"ג לעיין כדבעי, בכ"ז לחביבותא דמילתא עברתי בין הדפים. ולפ"ד בס' אלו ניכר עוד יותר חסרון מפתחות. כן - בס' תורת הבעש"ט וצאצאיו - בכמה וכמה מאמרים אי[נו] ברור למי הם. גם הי' צ"ל הוראה מפורשת אשר חלק המאמרים הובא בשינוי לשון.

דרך אגב: שם בתו של הבעש"ט צ"ל אדל חסר יו"ד, כיון שהוא ר"ת: אש דת למו.

את בנו של בעל התניא אין לכנות רבי דוב מליאדי, כי נהג נשיאותו בליובאוויטש. הר"ד מליאדי הי' נכדו של הצמח צדק חתנו של הנ"ל.

בס' תורת ר"פ מקוריץ סי' קכא, אי' בכ"י - הוא שם בשם הירושלמי אף שלא נמצא בירושלמי שלפננו. וראה תורה אור בהוספות ס"פ תשא.

בברכת הצלחה בעניניו.

ב'שטו

מוה"ר מתתי' יחזקאל: גוטמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'קיא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'תצ.

והספר: ראה גם לעיל אגרת ב'שיב.