ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שטז

ב"ה, כ"ד כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר דוד נתן שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הנרות שמשמשים לחנוכה, ובטח ידוע לו פתגם אדמו"ר הצ"צ קרא לשמש ויזרח אור א"ת שמש אלא שמש, והרי גם השמש והירח נק' שמשים שבמרום.

ויה"ר מהשי"ת שיקויים גם בנו להזריח אור בסביבתנו כאו"א לפי יכולתו ומתוך הרחבת הדעת אמיתית.

ומצות שמונת ימים אלו יגיענו בקרוב ממש לביאת אחד המיוחד משמונת הרועים שהוא משיח צדקנו ולהגילוי הכנור של שמונת הנימין.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש להזריח אור.

נ"ב.

מאשר הנני בזה בתודה ג"כ קבלת תשורתו הספר שובע שמחות ות"ח ת"ח על זה.

כדרכי מדי שנה בשנה נשען על מאמר הזהר אשר ענין של מצוה אצ"ל חנם, מוסג"פ המחאתי, און פארניצט דאס געזונטערהייט.

ב'שטז

מוה"ר דוד נתן: לעסער. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז א'תתקמב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'שצח.

פתגם אדמו"ר הצ"צ: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ב תרז. חי"א ב'קצ. לקמן ב'תטו.

מאמר הזהר: ח"ב קכח, א.