ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שיט

ב"ה, כ"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

ברכה ושלום!

על דבר בתה תחי' העומדת בשידוכין, הנה צריכה להבטיח - באווארענען - שתקבל החלטה גמורה על עצמה, שכשיזדמן לה שידוך טוב תנהג בית יהודי, בשמירת טהרת המשפחה, אכילת כשר, ושמירת שבת, וכאשר תחליט כן בכל המאה אחוזים יזמין לה השי"ת שידוך המתאים, ואין צריכה ליבוש מלדבר עם בתה פעם ושתים ויותר באופן המתאים עד שתפעול אצלה כנ"ל והשי"ת יעזרה לבשר בשו"ט בזה.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

המזכיר: