ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שכ

ב"ה, כ"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מא' מקץ וכן הקודם לו עם המצורפים אליהם ונהניתי לקרות בו מסדר השיעורים והלימודים שהנהיג בכתות שתחת ידו, שבודאי יהי' בהצלחה, אבל לכאורה ה"ז סדר ארוך ביותר, כיון שמסיים בחצות לילה ובשעה התשיעית בקר כבר מתחילים הלימודים וצריך להשגיח ג"כ על בריאות הגוף כי ה"ז נוגע לעבודת הנשמה, ואמרתי ג"כ להאברך... שי' כשהי' כאן אשר צריך הי' לחפש אופן איך לקחת מעל שכמו חלק מהלימודים כדי שיהי' לו עת מנוחה יותר להחליף כח בעבודתו...

בשמחה קראתי בשני מכתביו אשר רואה הוא הצלחה בעסקנותו וע"פ מרז"ל מי שמטיבין עמו לא במהרה כו' הנה תקותי חזקה שיראה השגחה פרטית בעניניו גם בעתיד במוחש אשר במילא תוקל עי"ז עבודתו ויעבוד בה במרץ יותר אשר במילא יהי' ג"כ הפעולות גדולות יותר.

מה שמבקש ניירות בשביל התלמידים לבוא ללמוד בתומכי תמימים כאן, מסרתי שמותיהם להמשרד של הישיבה ובטח יבואו בקישור אתו.

רשימת תלמידים ששלח לי אקראה בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה" נבג"מ זי"ע להצלחתם בת"ת ביראת שמים.

בנוגע לשאלתו הפרטית אודות שידוך עם הבאה ממשפחה ספרדית, הנה כפי שמתאר הדברים במכתבו היא משפחה שומרי תומ"צ ולכן כדאי לקרב הדבר, כיון שהסכימה על ענין הזקן וכן בנוגע לכיסוי הראש, וכפי הידוע לנו ממשפח[ו]ת ספרדים הרי הענין דטהרת המשפחה אצלם בהידור, ובנוגע להוריו שיחיו הנה יוכל להרגיע את רוחם כי בשנים האחרונות נערכו כמה שידוכים משפחות אשכנזים וספרדים ושני הצדדים שבעים רצון.

ויה"ר מהשי"ת אשר בקרב ממש יבנה בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות, בית חסידותי בכל המובנים.

הפו"ש כהדו"ש המחכה לבשו"ט - בברכת הצלחה מופלגה בגו"ר.

נ"ב.

...לא נראה לי מה שכותב שמעכב החתונה לפי שאין ביכולתו לעת עתה להשתכר די מחיתו, כי הרי ידוע מרז"ל - הובא בלקו"ת סוף פ' ברכה בביאור שהקב"ה נותן פרנסה לאיש בשביל אשתו.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי שהו"ל בקשר עם חג הגאולה י"ט כסלו, שתוכנו כל השנה זמנו הוא, ובטח יביא לו תועלת בעניניו.

ב'שכ

לתוכנה ראה גם לקמן אגרת ב'שסא.