ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שכא

ב"ה, כ"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יהודא זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

בקשר עם יום הבהיר חג גאולתנו ופדות נפשו הוא י"ט כסלו, הנה מוסג"פ מה שהו"ל, אשר בטח יביא לו סיוע בעבודתו בקדש וגם בנוגע להפרט, וביחוד שאיש כללי הוא וכמה טפלי' תלוים בו היינו תלמידי הישיבה שהשפעתו עליהם ובידו להחדירם אהבת ה' ויראת ה' פנימיות ע"י שיתבוננו בגדולת הבורא ית' וכו' וכמו הנרמז בקצרה וברמז ברמב"ם הל' יסודי התורה, ונתבאר היטיב באותיות השייכות לכאו"א מאתנו בתורת חסידות חב"ד, וכבר ידוע הבטחת רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע בעל השמחה שהעושים בהנ"ל בודאי יצליחו.

בכבוד וברכת כל טוב.

נ"ב.

נתקבל ממנו שני מברקים פ"נ ות"ח על שיודיע טובות מהמשך הדברים.

ב'שכא

מוה"ר יהודא זאב: סגל. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'לב, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ב'תיג. ב'תקע.

הבטחת: ראה גם לקמן אגרת ב'שצה, ובהנסמן בהערות שם.