ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שכד

ב"ה, ב' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

כבר נדבר פעם א' בהתועדות אשר בכלל כאו"א מסכים על כל הענינים האמורים בספרי מוסר ועאכו"כ בספרי ומאמרי חסידות, אלא שכל הפלוגתא בזה, אם גם אליו שייכים הדברים, או שכ"ז מדובר אודות אחר זולתו. ובודאי לדכוותי' אך למותר להאריך בביאור הענין דימים יוצרו ולוא אחד בהם איך שכל הימים ורגעים חשובים ומדודים לכאו"א מתאים לעניני תפקידו... הנה פליאה בעיני הנהגה כזו, שאחר שהצליחו השי"ת לקחת חלק באחד המוסדות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הנה מפסיק בזה לכמה חדשים...

החובה עלי ג"כ לכתוב קודם סיומי המכתב, כי צנור הברכה והצלחה הן בעניינים הפרטיים והן בענינים הכללים הם ע"י נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכל המוסיף כח ואומץ בהתקשרות באילנא דחיי ע"י מוסדותיו הקדושים בד"מ מוסיף ג"כ בהשפעת והמשכת הנ"ל.

המחכה לתשובה בהקדם האפשרי.