ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שכז

ב"ה, ב' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

דוד שי'

שלום וברכה!

נוסף על מה שנהניתי לראותו עם בנו שי' בעת התועדות יום הבהיר חג גאולתנו ופדות נפשנו הוא י"ט כסלו העבר, הנה נעם לי לקבל עתה מכתבו, בו מודיע אשר גם במחנו הט' סידר התועדות אור ליום י"ט כסלו עם תורה ניגונים וכו'.

ויה"ר מהשי"ת אשר מתאים לפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שזהו ראש השנה בלימוד ודרכי החסידות, הרי זה תהי' התחלה טובה להנהיג שיעור לימוד בתניא וחסידות בכלל נוסף על השיעורים הקבועים כבר, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שכשמעמידים פנס בלילה ברחוב מתקבצים סביבו אנשים.

והרי אין צריכים ראיות והוכחות שנמצאים עתה בליל החשך והגלות וברחוב רשות הרבים, היינו שכל אחד אומר דיעה בתורה ויהדות מבלי להתחשב אם יש לו בזה ידיעה או שכל ידיעותיו הם מהעתונים וכלל היותר מאנציקלופדי' ומי יאמר אם אף גמר בית הספר שלהם היינו של רעפארם או עכ"פ קונסרבטי הרי בודאי מוסמך הוא לחוות דיעה [ב]הנ"ל, ואף שמדרך הפנס שהאור מגינים עליו ע"י זכוכית שהרוחות לא יכבוהו, אבל לאידך גיסא צריכה הזכוכית להיות זכה ושקופה כדי שהאור יחדור להרחוב, והאריכות לדכוותי' אך למותר.

בברכה לכאו"א מהמשתתפים בהתועדות ולו ולבניו שיחיו ביחוד.

ב'שכז

מוה"ר דוד: פטשניק. נוסח דומה לכמה. אחד מהם נדפס בלקו"ש ח"י ע' 246.

שזהו ראש השנה: ראה ברכה שבסוף מורה שיעור.

פתגם: ראה גם לעיל ח"ה אגרת א'רמא, ובהנסמן בהערות שם.