ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שלא

ב"ה, ג' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

...מה שהעיר על המובא בתניא כמו אומן המאמן את ידיו וכו', שהי' צריך עיון לדכוותי מה היא הכוונה בזה ורוצה לתרץ שזהו לבאר שאמונה היא מל' אומן את הדסה וענין החינוך וכו'.

הנה הצע"ג שלי הוא בכוונת תיבת וכו', וכמוש"כ בהערותי. אבל גם בהנ"ל צע"ק כי זה כתוב בפירוש לעיל שם אמונה שהוא מל' רגילות וכו' ובמילא אינו מובן כ"כ מה מוסיף בהתיבות כמו אומן כו'.

בברכה.

ב'שלא

מוה"ר אפרים אליעזר שי': יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז א'תתצג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'תצד. ב'תקסג.

המובא בתניא: פמ"ב (סא, א).

הצע"ג שלי: בהערות ותיקונים לשם.