ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שלו

ב"ה, ח' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

מחו' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר ברצונו לייסד בכאן ועד לבנין בית הבראה בעד תלמידי הישיבות בארצנו הקדושה ת"ו,

הנה טוב ונכון הדבר במאד, ודבר נחוץ הוא אשר יביא תועלת רבה להטבת בריאותם של לומדי תורה בהישיבות ובודאי יוסיף אומץ וישתדל בזה במרץ המתאים, ובטח ימצא לו עוזרים ומסייעים בזה, והשי"ת יצליחו.

בכבוד ובברכת הצלחה מחו'.

ב'שלו

מוה"ר שלמה: הארנשטיין.