ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שמב

ב"ה, י"ד טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

בעל מדות תרומיות מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

מכתביו - עם המוסג"ב - בעתם קבלתי ואתו רב הסליחה על אשר התעכב המענה שלי עד עתה שהוא מרוב הטרדות ההולכות וגדלות, ורובם כרוכות גם בעגמ"נ ונוסף על כ"ז גם ההתעסקות בהו"ל של התניא בפעם הראשונה בארצוה"ב שלא שיערתי מראש שיודרש כ"כ זמן ממני, ולא עוד אלא כיון שלא טפלתי בהגהה היותר האחרונה הרי נשארו כמה טעויות למרות השתדלותי להגיה עד כמה שאפשר. ונתקיים מרז"ל (פסחים קיב, א) - כפירש"י דטריד בגירסי' (ועי"ז) ולא כו' [אבל לא ח"ו כפי' הרשב"ם].

ב) בטח קבל בעתו את השדי חמד כרך עשירי וכן הדרך מצותיך עם הוספות שהו"ל כאן, וכן נשלח לו בחבילה בפ"ע מכאן התניא הנ"ל וכן התהלים עם פירוש הצ"צ, ובטח יאשר קבלת כל הנ"ל, ות"ח מראש.

ג) ימים אלו נתקבל ספרו מועדים בהלכה בהוצאה חדשה ות"ח והשי"ת יזכהו להגדיל תורה ולהאדירה ע"י ספריו ומאמריו לאורך ימים ושנים טובות, טובות בגשמיות וברוחניות גם יחד...

ז) מוסג"פ מה שהו"ל בקשר עם חג הגאולה י"ט כסלו העבר, שבטח יעניין את כהדר"ג שי'.

ח) בהזדמנות זו הנה אם ימצא זמן פנוי ויכתוב לי בפרטיות אודות התועדות די"ט כסלו בהכפר ותוכן הנאומים, הרי א"ת אהי' לכת"ר שי'.

בכבוד ובברכה לבר[יאות] הנכונה מכף רגל ועד ראש.

ב'שמב

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'קז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'שעג. ב'תע.

ולא: במילי דציבורא.

כפי' הרשב"ם: ולא טריד במילי דציבורא.

א"ת: אסיר תודה.