ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שמה

ב"ה, ט"ו טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו, אשר אקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומה שכותב במכתבו אשר נשבר לבו ממצבו ברוחניות, כיון שרואה בעצמו שהוא במצב של עולה ויורד, הנה יעיין בזה באגה"ק לרבינו הזקן בעל התניא והשו"ע שנדפסה בסוף הסידור מאה שערים דף ל' ע"א ד"ה להבין עצה היעוצה כו' ובטח נמצא סידור זה אצל מי מאנ"ש ב... כן יעיין בזה בתורה אור פרשת וישב ד"ה שיר המעלות.

ובהנוגע לפועל, הנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אביו, אשר כל ענין המבלבל לתורה ועבודה בטח מקורו לא טהור והיצה"ר לפעמים מתלבש הוא אין א זיידענעם סערטוק, וכיון שכפי הנראה ממכתבו מבלבלים אותו מחשבות הנ"ל מלימוד כדבעי ותפלה כדבעי, הרי הספק מאין באות ובמילא עליו לדחותם, והעצה לזה ג"כ מבוארת בתניא פרק כ"ו ואילך. והשי"ת יצליחו.

בברכה.

ב'שמה

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ב'שלח, ובהנסמן בהערות שם.