ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שמז

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר צבי שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקבל ידיעה שהשתתף בהנשף אשר נערך ע"י אגודת נשי ובנות חב"ד בפאריז ונאם לפניהם דברי התעוררות, וכמו שכותבים ל[י] פעלו על השומעות.

ובודאי לדכוותי' למותר להאריך בתועלת הדבר, ובפרט כשהמדובר בנשף חנוכה הנערך ע"י נשים שעליהן היתה הגזירה כמו שכותב הרמב"ם ריש הלכות חנוכה, ומרומז בגמרא במרז"ל, אף הן היו באותו הנס.

ואם בכל זמן היתה האשה עקרת הבית ובמילא העלמה והנערה צריכים היו להכינן לתפקיד גדול זה, הרי על אחת כמה וכמה בדורנו חשוך זה אשר הנחיצות בהנ"ל גדלה כמה פעמים ככה, ובפרט שרוחות אין מצויות מנשבות בעולם ורוצים להרוס ולערות ע[ד] היסוד את בניננו הנצחי. ובודאי גם על להבא ישתדל בכיוון זה באופן המתאים והשי"ת יצליחו.

בברכה.

ב'שמז

מוה"ר צבי: ראיאק.