ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שמט

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט' טבת, ונהניתי לקרות בו שבדעתו לבוא לחתונת בנו הרה"ח כו'... שי'.

ומה שכותב שקשה להסתדר מפני ריבוי ההוצאות, הנה מובן וגם בשכל אנושי שהכסף לעצמו אינו ענין כ"א בתור אמצעי למה שצריכים (או למה שחפצים) וכיון שהרצון להיות נוכח בהחתונה רצון טוב הוא ע"פ תורה ושו"ע, הרי בטח יזמין לו השי"ת גם להוצאות הנסיעה ובמילא עליו רק לבטל המחשבה שאם לא הי' נוסע היו נשארים מעות אלו בכיסו ואין הדבר כן כיון שמלכתחלה ניתנו מלמעלה לתכלית מיוחדה זו...

בברכה.

ב'שמט

להיות נוכח בהחתונה: ראה לקמן אגרת ב'תסו.