ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שנ

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ד

ברוקלין.

האברך חיים שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הודעה אשר ביום ח"י טבת יתמלאו לו חמש עשרה שנים, ויה"ר מהשי"ת שמבן חמש עשרה לגמרא הנה יגדל בתורת הנגלה ובתורת החסידות וע"פ מה שכתוב בספרים אשר גמר"א ר"ת ד' מלאכי המרכבה, גבריאל מיכאל רפאל אוריאל הרי יוחדר בו תכלית עבודת השי"ת להיות בבחי' מרכבה כמבואר בתניא.

בטח שמר סדרי יום הולדת בעלי' לתורה, נתינה לצדקה קודם תפלת שחרית ומנחה, ולימוד שיעור נוסף הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות, והשי"ת יצליחו.

בברכה.

ב'שנ

חיים שי': שנייבאלג.

סדרי יום הולדת: ראה גם לעיל ח"ז אגרת א'תתצט, ובהנסמן בהערות שם.